Live photographs

Helsinki, Nosturi

The Grammes, Nosturi, Helsinki 19.11.2009
Photo by: Saku Tiainen

30 Photos

Rauma, Apollo

Apollo, Rauma 20.11.2009
Photo by: Hermanni Piltti

14 Photos

Turku, Klubi, 06-02-2009

The Grammes, Klubi, Turku 06.02.2009
Photo by: Petri Vilén

6 Photos

Turku, Klubi 16-09-2009

The Grammes, Klubi, Turku 16.09.2009
Photo by: Petri Vilén

12 Photos